Thema

Tijdens de 28ste Vlaamse Vredesweek gaat een dertigtal organisaties op initiatief van Pax Christi Vlaanderen in liefdevol verzet tegen de toenemende polarisering en vijanddenken in onze samenleving.

We kiezen voor ‘radicaal samen’. Wij kiezen radicaal voor liefde om te komen tot verbinding en rechtvaardigheid.

 

 

Uit elkaar gespeeld

Heb jij ook het gevoel dat de spanningen in onze samenleving oplopen? Ervaar jij ook een toenemende polarisatie over zoveel uiteenlopende thema’s? Zie jij ook vijandsbeelden opkomen die een bedreiging kunnen vormen voor een vreedzaam samenleven? Ondervind jij dat mensen om je heen maar ook jijzelf, steeds vaker in wij-zij-termen denken? Merk je dat anderen – en jijzelf – sneller naar morele opdelingen grijpen? Dat iemand met een andere mening of levenswijze onwaardig is, ja zelfs slecht, en jij goed?

De Vredesweekpartners verzetten zich tegen het beschuldigen van hele bevolkingsgroepen voor zaken die mank lopen in de wereld. Wij verzetten ons tegen het feit dat groepen tegen elkaar worden opgezet vanuit rancune. Wij verzetten ons tegen simplistisch wij-zij-denken.

Wij roepen iedereen in onze samenleving op om zich niet uit elkaar te laten spelen, om zich niet terug te trekken in de ‘eigen groep’ en de onderlinge solidariteit te versterken. Mensen met andere overtuigingen zijn geen ‘probleem’: zij maken de kern uit van een sterke democratie en samenleving.

 

Liefde, de noodzakelijke brug

Als antwoord op dit vijanddenken en de polarisering pleiten de Vredesweekpartners voor liefde. Geen romantische liefde, maar een diep respect dat de ander in zijn waardigheid laat en dat toelaat het vertrouwen in de ander op te bouwen en te doen groeien. Het gaat om een liefde die het anders-zijn van een individu of groep niet als een bedreiging ervaart, maar als een gegeven waarmee op een respectvolle manier rekening wordt gehouden. Die liefde gaat ervan uit dat je een ander behandelt zoals je zelf wil behandeld worden.

Wij kunnen de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen niet alleen aan, ook niet met het ‘groepje’ waartoe wij toevallig behoren. Mensen zijn geen eilanden. Hoe verschillend mensen ook zijn, er zijn altijd raakvlakken te vinden die kunnen leiden tot verbinding en aanzetten geven tot samenwerking.

Deze liefde slaat bruggen tussen mensen. Zo kunnen wij opkomen voor maximale ontwikkelingskansen voor elk individu en zo nodig onrecht aankaarten. Deze liefde is het fundament om samen de huidige uitdagingen van ons samenlevingsmodel aan te pakken en geweldloos te strijden voor een rechtvaardiger en vreedzamer wereld. Ze is de bron van ons verzet.

De radicale keuze: liefdevol verzet in vier stappen

Ontdek waar het over gaat

Luister naar jezelf en de ander… Nee, een luisterend oor lost niet alles op. Maar luisteren is wel een essentiële stap. Ontdek waar het over gaat. Ga voortdurend op zoek naar de echte feiten. Hou rekening met wat onderzoek, expertise en ervaring van mensen ons kan leren en ga er kritisch mee om. Ontdek wat ‘de anderen’ en wijzelf ten diepste wensen door achter de woorden van de anderen de diepere noden te zien.

Spreek en dialogeer met respect

Ga de verschillen niet uit de weg, maar kies voor de geweldloze dialoog, voor verbindende communicatie en voor respectvolle taal. Door de ander te erkennen in zijn of haar overtuiging, creëren we ook ruimte voor onze visie bij de ander. Ga daarom op zoek naar een waaier aan mogelijkheden om op te komen voor jezelf en toch recht te doen aan de ander.

 

Overleg en werk samen

Ontwikkelingskansen creëren voor iedereen, opkomen tegen onrecht en bouwen aan een rechtvaardige samenleving kan je niet alleen. Via overleg binnen een diverse groep kan je komen tot een breed gedragen verhaal met nieuwe en creatieve oplossingen. Uit dat overleg blijkt ook welke kennis, vaardigheden of connecties er in de groep aanwezig zijn. Zo merk je snel dat iedereen een deel van de oplossing kan zijn. Door samen zaken aan te pakken en te verwezenlijken ontstaat er een diepe verbinding. Ga daarom op zoek naar initiatieven die leiden tot een nieuw verhaal.

Kies radicaal voor verbinding en liefdevol verzet

Pax Christi Vlaanderen en de campagnepartners geloven dat alleen de bewuste keuze voor verbinding en liefdevol, geweldloos verzet zal leiden naar een rechtvaardigere samenleving voor iedereen. Als we uit de vicieuze cirkel van polarisering, vijandsbeelden en oplopende spanningen willen komen, moeten wij ons constructief opstellen en anderen de hand reiken. Vandaar onze uitnodiging aan jou: bouw mee aan een vredevolle samenleving met liefde als fundament. 

CAMPAGNEDOSSIER

Onze maatschappij is verre van perfect. Er is nogal wat onrecht dat op verzet stuit. Maar hoe pakken we dat verzet aan?

Wijzen we driftig met een beschuldigende vinger naar diegene die wij als aanstichter van dat onrecht beschouwen en gaan we bits de confrontatie aan? Of weigeren we mee te stappen in een polarisatie-verhaal en trachten we hoe dan ook samen met anderen naar duurzame oplossingen te zoeken?

Voor de Vredesweek-partners is het duidelijk: duurzame oplossingen, die een brug slaan in plaats van een wig te drijven, werken het langst. Maar makkelijk is dat niet. Er is dus werk aan de winkel.

 

In dit campagnedossier gaan we op zoek naar positieve inspiratie die ons in staat stelt om steeds weer radicaal voor die samenwerking te kiezen. We gaan dieper in op ‘de liefde’, op geweldloos verzet en op spiritualiteit in de brede zin van het woord. Vrijwilligerswerk als concreet voorbeeld van dialoog en samenwerking krijgt aandacht. We kijken kritisch naar de impact van een polariserend politiek discours en berichtgeving die graag teert op polemiek. Tot slot belichten we enkele succesvolle voorbeelden van liefdevol verzet.

Of bestel de gedrukte versie voor 4 euro.

Inspiratiebundel

Op zoek naar inspiratie omtrent de thematiek? Neem dan snel een kijkje in onze inspiratiebundel en ga ermee aan de slag, thuis en in de klas. Deze bundel bevat een selectie van boeken,
websitelinks en educatieve publicaties. Omdat er veel materialen bestaan over het thema helpen we jou met deze ‘voorselectie’, zodat je gemakkelijker je weg vindt door het grote aanbod.

Hier gratis te downloaden

partners