nieuws

Aanbeveling 2

Investeren in bemiddelaars op wijkniveau

Sociale samenhang of cohesie is niet vanzelfsprekend. Soms botsen individuen of groepen binnen een wijk. Als (begeleide) dialoog niet helpt, is de rol van een professioneel opgeleide bemiddelaar essentieel. Naast een lokale vinger aan de pols is er nood aan een geïntegreerd overlegorgaan om de meest uitdagende problemen in hun totaliteit aan te pakken. Pax Christi roept dan ook op om hierin grondig te investeren.

De aanwezigheid van dialoogbegeleiders en/of bemiddelaars op wijkniveau maakt meer kans op slagen als er samenwerking is met de politie (wijkagent of buurtregisseur), een lokale ambtenaar of een lokale vrijwilliger. Essentieel echter is dat de dialoogbegeleiders en bemiddelaars voldoen aan volgende basiscriteria:

  • ingebed zijn in het sociaal weefsel van de wijk. Er zal eventueel nood zijn om actief binnen bepaalde wijken te rekruteren en te zorgen voor representatieve diversiteit.
  • politiek neutraal zijn
  • de dialoogbegeleider en de bemiddelaar moeten een gepaste opleiding krijgen. We denken hier aan scholing in geweldloze dialoog, bemiddeling, en het bieden van een alternatief verhaal.

De basistaken van een dialoogbegeleider en een bemiddelaar zijn de volgende:

  • Voeling krijgen met wat er leeft in de wijk
  • Optreden bij lokale conflicten door dialoog te bevorderen, te bemiddelen en/of een alternatief verhaal.
  • De problemen melden en op zoek gaan naar een geïntegreerde totaalaanpak wanneer ze de mogelijkheden van de bemiddelaar.

Zoals vermeld in het laatste punt kan de bemiddelaar soms geconfronteerd worden met problemen die zijn/haar expertise en of mogelijkheden te boven gaan. Het is op dat moment essentieel dat er een referentiekader bestaat waar die problemen kunnen besproken worden. Belangrijk is om zoveel mogelijk partners hierbij te betrekken. We denken zo bijvoorbeeld niet enkel aan de lokale politie maar eveneens aan het OCMW, dienst burgerzaken, onderwijs en het jeugdwerk. Enkel zo kan er ingezet worden op geïntegreerde en duurzame oplossingen. Naargelang het probleem zal hier eventueel ook moeten samengewerkt worden met partners buiten de gemeenten, bijv. op een ander beleidsniveau, door samenwerking tussen politiezones, enz.

partners