nieuws

Aanbeveling 3

Investeren in vredeseducatie

Gemeenten kunnen inzetten op de toekomst door (jonge) mensen ervan bewust te maken dat iedereen een rol te spelen heeft in het versterken van het samenleven. Vredesopvoeding kan vaardigheden aanleren om succesvol samen te leven in een steeds diverser wordende en geglobaliseerde wereld.

‘Vrede’ kan op de schoolbanken (of zelfs nog vroeger) aangeleerd worden. Het is essentieel om jonge mensen op een verbindende en respectvolle manier te leren omgaan met verschillen in de samenleving en hen op te voeden tot weerbare mensen die eerbied hebben voor de eigenheid en rechten van elke mens.  Wanneer kinderen al op jonge leeftijd een houding aanleren die gericht is op vredevol samenleven, is er veel kans dat zij die in hun verdere leven bewuster en blijvend zullen aannemen. 

Concreet vragen we de gemeente om binnen het bestaande overlegorgaan met het onderwijs meer aandacht te besteden aan vredesonderwijs of – indien nodig – een werkgroep ‘vredesonderwijs’ op te richten. Deze werkgroep kan als taak hebben om vragen vanuit scholen te bundelen en te zoeken welke methodes in Vlaanderen worden aangeboden om een antwoord te bieden op die vragen. De werkgroep kan ook concrete voorstellen aan de onderwijsnetten doen voor de leerprogramma’s en organiseert of coördineert activiteiten op scholen over thema’s als vredevol samenleven en geweldloze conflicthantering.

partners