Over ons

Vredesweek

De Vlaamse Vredesweek zet jaarlijks een actueel vredesthema op de agenda. De campagne vindt plaats van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid.

Lees meer naar boven

Ze komt er op initiatief van Pax Christi Vlaanderen en wordt mogelijk gemaakt dankzij tientallen organisaties uit het maatschappelijk middenveld en politieke bewegingen. Het uniek plurastische samenwerkingsverband zet sinds 1990 succesvol in op sensibilisatie en beleidsbeïnvloeding. Samen maken we werk van vrede!

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen initieert sinds 1990 de Vlaamse Vredeweek. De organisatie bevordert vrede, verzoening en rechtvaardigheid vanuit een humane en christelijke inspiratie, zowel in eigen samenleving als in andere delen van de wereld. Zij kiest resoluut voor de actieve geweldloosheid om dat te realiseren. Pax Christi Vlaanderen is lid van de internationale vredesbeweging Pax Christi International. 

Lees meer naar boven

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede, verzoening en rechtvaardigheid vanuit een humane en christelijke inspiratie, zowel in eigen samenleving als in andere delen van de wereld. Zij kiest resoluut voor de actieve geweldloosheid om dat te realiseren. Pax Christi Vlaanderen is lid van de internationale vredesbeweging Pax Christi International. 

Drie met elkaar verbonden pijlers schragen het vredeswerk van Pax Christi Vlaanderen: spiritualiteit, studie en actie. 

  • Spiritualiteit inspireert en motiveert ons en geeft ons de kracht om open, bedachtzaam en geduldig te werk te gaan. 
  • Studie maakt ons tot competente en geloofwaardige experts en geeft ons recht van spreken. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de kennis van mensen op het terrein. 
  • Actie zet de samenleving in beweging. We maken mensen bewust en zetten hen op weg naar duurzame vrede. We werken participatief en co-creatief  om conflicten te transformeren en om geweld te voorkomen
www.paxchristi.be 
 

Partners

De campagne wordt mee uitgedragen en ondersteund door meer dan 30 samenwerkende organisaties en politieke bewegingen. Ontdek hier wie mee duwt om dit thema in de aandacht te brengen.

Lees meer naar boven

ACV Puls

 

Aan de IJzer

 

Aanstokerij

 

Beweging.net

 

Broederlijk Delen

 

Broeders van Liefde

 

CD&V

 

Chirojeugd Vlaanderen

 

CIMIC vzw

 

De Vuurbloem vzw

 

IDeE Thomas More

 

Iedereen Leest

 

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

 

Jong CD&V

 

Groen

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

KaViS

 

Koerdisch Instituut

 

KVLV

 

Masereelfonds

 

Missio vzw

 

Open Vld

 

Okra

 

Rodenbachfonds

 

sp.a

 

Studio Globo

 

TAU

 

Tumult

 

Vormingplus Brugge

 

VOS Vlaamse Vredesvereniging

 

Vredeshuis Aalst

 

Westhoek Vredeshoek

  • International Day of Non-Violence
  • International Day of Peace

21 september & 2 oktober

De Vredesweek loopt van jaarlijks van 21 september, internationale dag van de vrede, tot 2 oktober, de internationale dag voor de geweldloosheid. Beide dagen werden uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Lees meer naar boven

De Vredesweek loopt van jaarlijks van 21 september, internationale dag van de vrede, tot 2 oktober, de internationale dag voor de geweldloosheid.

21 september – de internationale dag van de vrede

De Internationale Dag van de Vrede werd voor de eerste maal uitgeroepen in 1981 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met resolutie 36/67. Deze dag viel samen met haar openingsessie, die telkenmale de derde dinsdag van september. In 2001, de Algemene Vergadering unaniem resolutie 55/282, waarmee 21 september uitgeroepen werd tot jaarlijkse dag van geweldloosheid en wapenstilstand. De VN nodigt alle naties en mensen uit om de onderbreking van vijandelijkheden op deze dag te respecteren en de dag te gedenken door middel van educatie en publieke bewustmaking rond vraagstukken gelieerd aan vrede.

http://www.un.org/en/events/peaceday/

Internationale campagne die deze dag ondersteunt: Peace One day: http://peaceoneday.org

2 oktober – de internationale dag van de geweldloosheid

Uitgeroepen in 2007 door de Verenigde Naties vanwege de geboortedag van Mahatma Gandhi – 2 oktober 1869, die op suggestie van de Iraanse Nobelprijswinnares Shirin Ebadi, later ondersteund door Sonia Gandhi en Desmond Tutu.

“De Verenigde Naties, zich bewust dat geweldloosheid, tolerantie, het volledige respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van allen, de democratie, de ontwikkeling, het wederzijds begrip en respect voor de diversiteit, intergerelateerde thema’s zijn die zich onderling versterken, bevestigen het universele belang van het principe van geweldloosheid met de wens een cultuur van vrede, tolerantie begrip en geweldloosheid zeker te stellen, en besluiten de Internationale Dag van Geweldloosheid in acht te nemen op 2 oktober van elk jaar dit uitroepend tot een wereldwijde dag opgedragen aan de viering en de verspreiding van de boodschap van geweldloosheid.

Steun

Ondersteun de Vlaamse Vredesweek en bouw mee aan vrede Stort op rekeningnummer: BE41 8939 4403 7310 met de mededeling ‘Gift Vlaamse Vredesweek 2019′ fiscaal attest vanaf € 40

Lees meer naar boven

De Vredesweek vindt dit jaar voor de 30ste maal plaats. Reeds drie decennia is de campagne een vaste waarde in Vlaanderen en Brussel.  Deze Vredesweek kan enkel slagen door de betrokkenheid van vele burgers. We hebben dan ook uw steun nodig!

Dankzij uw gift kunnen wij tijdens de Vredesweek elk jaar opnieuw op een concrete manier een vredesthema bij burgers en politici onder de aandacht brengen.

Steun de Vredesweek, want vrede is onbetaalbaar. Stort op rekeningnummer - BE41 8939 4403 7310 - met de mededeling ‘Gift Vlaamse Vredesweek 2019’.

Doneer online

Of organiseer met een 'Peace of Cake'-actie om fondsen te werven.

P.S. Voor giften van minstens 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest. Zo krijg je via je personenbelasting een belastingvermindering van 45% op het bedrag van je gift. Een gift van 40 euro kost dus in werkelijkheid slechts 22 euro

Historiek

Hier vindt u een overzicht van de afgelopen 28 jaar campagne voeren!

Lees meer naar boven

Dit jaar organiseren we voor de 30ste maal de Vlaamse Vredesweek. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht de vorige edities, beginnende met de meeste recente.

2018: Iedereen Thuis

Met ‘Iedereen Thuis’ zette de 29ste Vredesweek in op vrede en welbevinden in onze samenleving. Een belangrijk thema. Immers, waar je ook woont, waar je vandaan komt of terechtkomt, iedereen wil een plek waar hij/zij zich veilig weet, geborgen voelt en zichzelf kan zijn. Het ontbreken van zo’n plek zorgt voor onrust, frustratie en soms zelfs agressie. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvonden op 14 oktober 2018, schoven de Vredesweekpartners concrete aanbevelingen naar voor om te investeren in een lokaal vredesbeleid.

 

2017: Radicaal Samen #LiefdevolVerzet

De 28ste Vlaamse Vredesweek kwam er als antwoord op de groeiende polarisatie tussen verschillende groepen in onze samenleving. Hiertegenover zetten de Vredesweekpartners een positief en inspirerend verhaal, liefdevol verzet. Liefde is een inspiratiebron: ze maakt het mogelijk om bruggen te bouwen en samen op te komen voor een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. De campagne riep op om vanuit liefde af te stappen van het groeiend wij-zij-denken, het almaar bitser klinkende politieke en maatschappelijke discours te kenteren en constructief samen te werken.

2016: Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo

In Congo nemen jonge activisten hun toekomst in eigen handen. Deze nieuwe generatie strijdt op een geweldloze manier voor veiligheid, inspraak en sociale rechtvaardigheid. Congolese jongeren zetten zich in 2016 in voor eerlijke verkiezingen. Micheline Mwendike van de burgerbeweging Lucha is één van hen. Ze kwam tijdens de Vredesweek getuigen over haar strijd.

2015: Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo

Het meer inzetten op degelijke ontwapenings- en re-integratieprogramma’s van gewezen rebellen als één van de belangrijkste stappen naar een duurzame vrede in Oost-Congo na 20 jaar van geweld en oorlog. Dit was de kernboodschap van de campagne “Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo.” Ze vormde de basis van onze politieke oproep [die werd ondersteund door een petitie-actie]. Ze werd mee uitgedragen door mediafiguur Leki, als meter van de campagne. Onze internationale gast van Pax Christi Uvira getuigde over zijn concreet werk met deze programma’s. De campagne kwam tot stand i.s.m. Broederlijk Delen en 30 andere middenveldorganisaties.

2014: Stop Haat, Praat!

Reageren tegen haatboodschappen in de publieke ruimte en het gesprek aan te gaan met zij die ze verspreiden was de centrale boodschap. De Vredesweek sloot zich aan bij de Europese campagne NO Hate Speech, of geen haatboodschappen. Als centrale actie werden foto’s verzameld waarop mensen afgebeeld stonden met een hartje met hierin “No Hate”. Hiermee werd Vlaanderen verHART in plaats van verhard door haat.

2013: Ontmoeten doet er toe!

Diversiteit in de publieke ruimte was het centrale thema in deze campagne. Diversiteit is alomtegenwoordig in onze samenleving, een enorme verrijking. Maar verschillen kunnen logischerwijs ook leiden tot conflicten. De publieke ruimte is de plaats waar deze diversiteit het meest zichtbaar is. Daarom is er des te meer nood aan ontmoeting en dialoog. “Het kleine ontmoeten” in de publieke ruimte wordt soms als banaal ervaren, maar uit onderzoek blijkt dat het babbeltje in het park, op straat, bij de bakker zorgen voor “publieke familiariteit”. Dit zorgt op zijn beurt voor herkenning en vermindering van angst, een noodzakelijk basis voor dialoog.

2012: Wachten tot het overkookt? Preventie als middel tegen massawreedheden.

In 2005 werd het principe “Responsibility to Protect (R2P) – Verantwoordelijkheid tot bescherming” aanvaard binnen de Verenigde Naties. Het houdt in dat mensen wereldwijd beschermd moeten worden tegen massawreedheden zoals genocide en ethische zuivering. Daar waar de soevereine staat faalt, moet de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid opnemen. Discussies rond dit principe verzanden snel in “ al dan niet militaire interventie”.
Met de campagne ijverden voor meer aandacht voor de “verantwoordelijkheid tot preventie”. Wachten tot het overkookt? Nee, investeren in preventie.

2011: Schiet ontwikkeling niet aan flarden!

Kleine en lichte wapens richten ondanks hun benaming grote menselijke en materiële schade aan. In landen die zich in een conflictsituatie bevinden, of die net een oorlog achter de rug hebben, staan zij ontwikkeling in de weg. De ongecontroleerde handel in kleine wapens vormt zo een belemmering voor het behalen van de Millenniumdoelen, 8 streefdoelen die 191 landen binnen de VN zichzelf oplegden om de armoede en honger in de wereld tegen 2015 minstens te halveren. De Vlaamse Vredesweek zette in 2011 daarom volop in op het toewerken naar een sterk juridisch afdwingbaar en alomvattend internationaal wapenhandelsverdrag, om de ongecontroleerde handel in deze wapens aan te banden leggen. In juli 2012 moet dit verdrag normaal gezien op de Arms Trade Treaty-conferentie in New York goedgekeurd worden.

2010: Roep om Vrede! Naar een cultuur van Vrede & Geweldloosheid.

In 1999 riepen de Verenigde Naties, onder impuls van heel wat Nobelprijswinnaars voor de Vrede, de afgelopen tien jaar uit tot het ‘Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van de wereld’. Gedurende deze periode zijn wereldwijd tal van initiatieven genomen ter bevordering van deze cultuur. Op het einde van dit decennium kozen we nogmaals uitdrukkelijk om een ‘Cultuur van Vrede’ voorop te stellen. We vroegen gemeenten zich in te zetten als vredesgemeenten en vroegen politici de visie van een ‘Cultuur van Vrede’ door te trekken met betrekking tot de oorlog in Afghanistan, de problematiek van kernwapens en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid.

2009: Werken aan het klimaat, voor vrede!

De klimaatverandering is een feit, het menselijk element in deze verandering staat vast. Daarom stond de Vredesweek stil bij de (toekomstige) gevolgen van de klimaatverandering. Want deze zullen leiden tot nog meer spanning in reeds precaire samenlevingen, door klimaatvluchtelingen, een groot tekort aan water, etc. Toch zagen de Vredesweekpartners er ook een kans in omdat de enige manier om zowel klimaatverandering als de gevolgen in te perken globale samenwerking vraagt. Een kans om allen te verenigen voor een globaal pact.

2008: Geen nieuws… goed nieuws? Word vredesjournalist.

Een Vredesweek die zich richtte op relatie tussen media en conflicten. Deze Vredesweek had niet alleen oog voor de rol van de zogenaamde klassieke media, zoals radio, TV en de geschreven pers, ze stond ook stil bij de participatieve media en de revolutie in het medialandschap. We deden zowel journalisten als het brede publiek nadenken over de vraag waarom berichtgeving rond conflicten zo vaak te wensen over laat en waarom het ‘goede’ vredesnieuws veelal onderbelicht blijft.

2007: Samen onder één paraplu. Ook vluchtelingen hebben bescherming nodig.

Een Vredesweek in het teken van een betere en humane behandeling van oorlogsvluchtelingen. Er werd geijverd voor een ruime en brede toepassing van de ‘bijkomende bescherming voor oorlogsvluchtelingen’ voor allen die asiel aanvragen, transparante criteria voor de regularisatie ‘om humanitaire redenen’, onmiddellijke stopzetting van het opsluiten van kinderen zonder papieren en een tweede kans, in een ander land, voor asielzoekers aan wie asiel geweigerd werd bij hun eerste aanvraag.

2006: Geweld slaat nergens op! Jongeren kiezen voor vrede.

Het moest ervan komen dat we eindelijk de rol van jongeren als vredeswerkers konden belichten. Enerzijds vonden we dat jongeren die een scheve schaats reden recht hadden op een degelijke opvang met begeleiding. Anderzijds plaatsten we peer mediation in de kijker om werk te maken van conflictbemiddeling onder gelijken. De organisatie van een jongerenweekend was hierbij een feit.

2005: Alle kernwapens de wereld uit.

De politieke eisen van deze campagne in het teken van ‘de herzieningsconferentie van het non-proliferatie verdrag’ zijn samen met de parlementsleden en het brede middenveld aangepakt. Politici hebben duidelijk gestemd voor een kernwapenvrije samenleving, terwijl 32 000vredesbomen geplant werden in Vlaanderen. Die moeten ons er in 2015 aan herinneren dat politici – en burgers – de kernwapens uit de wereld willen.

2004: Vrouwen als kracht voor vrede.

De politieke eisen van deze campagne stonden in het teken van ‘Wij verklaren de vrede’: een voortrekkersrol spelen in de toepassing van Resolutie 1325 van de VN, concrete maatregelen nemen om de deelname van vrouwen aan het buitenlands beleid en de diplomatieke vertegenwoordiging te versterken, budgetten vrijmaken voor programma’s gericht op de speciale noden van re-integratie en heropbouw na een conflict, maatschappelijke versterking van vrouwen, steun verlenen aan programma’s die inspelen op de behoeften van vrouwen en meisjes in oorlogssituaties en vluchtelingenkampen

2003: Dialoog voorkomt oorlog.

De politieke eis van deze campagne in het teken van de ‘taal van vrede’ is een centrum voor geweldpreventie. Met het vredesbewijs trekken we de straat op om mensen heel concreet duidelijk te maken wat zij met de hulp van een dergelijk centrum kunnen doen om met dialoog oorlog te voorkomen. Het Vlaams parlement richtte daarna het Vlaams Vredesinstituut op;de eerste resultaten zijn dus al zichtbaar.

2002: Voorwaarts. Speel! Presenteer kindsoldaten een toekomst zonder geweer.

De voortrekkersrol die België kan en moet spelen inzake het uit te wereld helpen van de inzet van kindsoldaten, is een van de belangrijkste eisen van deze campagne samen met de nood aan demobilisatie en opvang en het bouwen aan een duurzame vrede. De regering maakt geld vrij voor opvang van ex-kindsoldaten in Oeganda en in de nieuwe wapenwet wordt opgenomen dat er geen wapens mogen geleverd worden aan landen die kindsoldaten inzetten.

2001: Europa Hard(t) voor vrede.

Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie is een moment bij uitstek om meer aandacht te besteden aan vrede en veiligheid op Europees niveau. De campagne ijvert voor een Europees wapenembargo op landen en regio’s in conflicten. Maar ook niet-militaire alternatieven voor het huidige Europese buitenlands en veiligheidsbeleid staan in de kijker.

2000: Kies geweldvrij, een wereld van verschil.

Een campagne die aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen een positief signaal wil geven aan de burger. Brugge, Deinze, Gent, Kortemark, Lebbeke, Lennik, Mortsel, Rotselaar, Schilde en Zaventem ondertekenden de resolutie van Vredesgemeente.

1999: Samen naar een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Aan het einde van het decennium lanceert de Vredesweek ‘Afspraak 2000’: zes concrete stappen om persoonlijk mee te werken aan een cultuur van vrede. Hiermee sluit de campagne aan bij het Internationaal Decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid van de Verenigde Naties.

1998: Laat ze niet schieten – lichte wapens, zware gevolgen.

De Vredesweek zet de verschrikkelijke gevolgen van lichte wapens in de kijker. Er volgen diverse parlementaire initiatieven voor meer controle op de Belgische wapenexport.

1997: Meer veiligheid met minder wapens.

Een campagne voor veiligheid gestoeld op niet-militaire middelen en voor een striktere controle op wapenhandel. In 1998 komt de Europese Gedragscode op de wapenhandel tot stand en neemt België een voortrekkersrol in de strijd tegen de verspreiding van lichte wapens.

1996: Voorkom geweld.

Een campagne tegen de verhoging van het Belgisch defensiebudget en voor een nieuwe kijk op de taken van het leger. Het budget blijft bevroren en in 1997 gaat een parlementair debat over de toekomst van het leger van start.

1995: Geweld schaadt de gezondheid.

De Vredesweek pleitte voor een Vlaamse jeugdjournaal waarin de vaak gewelddadige actualiteit voor jongeren geduid zou worden. De campagne slaagde er ook in om een verbod op blindmakende laserwapens af te dwingen.

1994: Honger stil je niet met wapens.

De Vredesweek in het teken van de strijd tegen anti-persoonsmijnen resulteerde in 1995 in een wettelijk verbod op anti-persoonsmijnen. België was daarmee het eerste land in de wereld. In 1997 juichten we een wereldwijd verbodsverdrag toe.

1993: Ga het conflict niet uit de weg.

Een campagne voor geweldloze hantering van conflicten en tegen de Europese wapenhandel.

1992: Europa met oog voor de wereld.

Een oproep tot openheid en dialoog tussen Europa en de rest van de wereld.µ

1991: Vechten of samenwerken.

Een waarschuwing voor de gevaren van het denken in vijandbeelden.

1990: Ontmoeting tussen Oost en West, ook omwille van het Zuiden.

De eerste Vredesweek in het teken van de dooi tussen Oost en West en de nood aan ontwapening om ontwikkeling mogelijk te maken.

partners